Stanovy Českomoravské komory lešenářů, z.s.

S T A N O V Y

ČESKOMORAVSKÉ KOMORY LEŠENÁŘŮ, z.s.

Článek 1

Obecné ustanovení

1. Českomoravská komora lešenářů, z.s. (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou, která vznikla registrací podle zvláštních právních předpisů dne 4.12.2006.

2. Spolek se zapisuje do veřejného rejstříku podle zvláštních právních předpisů.

3. Spolek je dobrovolným, samosprávným, zájmovým svazkem. Je reprezentantem své členské základny a je jejím koordinačním centrem. Je otevřenou organizací pro všechny fyzické i právnické osoby se vztahem k oboru „Dočasných stavebních konstrukcí“– dále jen DSK.

4. Název Spolku: ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z.s.

5. Sídlo Spolku:  Milady Horákové 533/28, 170 00  Praha 7.

 

Článek 2

Účel spolku

1. Účelem Spolku je zajišťování podpory členům Spolku.

2. Spolek vykonává svou činnost popsanou ve čl. 3 především ve prospěch svých členů. Nestanoví-li valná hromada jinak, může Spolek vykonávat jednotlivé činnosti i ve prospěch nečlenů Spolku.

 

Článek 3

Činnosti Spolku

1. Při výkonu svých činností postupuje Spolek vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 2.

3. Posláním Spolku je:

a)  hájit a prosazovat zájmy svých členů při jednáních s orgány státní správy, popř. s jinými institucemi v procesu tvorby nových legislativních opatření v oblasti podnikání v oboru DSK;

b)  v úzké spolupráci s Technickou normalizační komisí č. 92 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen TNK-92) a s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (dále jen VÚBP) pracovat na dosažení harmonizace norem a standardů v oboru dočasných stavebních konstrukcí (dále jen DSK) s normami a standardy Evropské unie (dále jen EU);

c)  aktivně se podílet na přípravě zákonů a jiných normách s orgány státní správy, při nichž uplatňuje stanoviska členské základny;

d)  zabezpečovat pro své členy přenos informací z oboru DSK;

e)  zprostředkovávat podle možnosti profilování členů na výstavách, veletrzích, ve sdělovacích prostředcích a tisku;

f)   navazovat a zprostředkovávat kontakt se zahraničními partnery;

g)  zajišťovat (zprostředkovávat) poradenskou činnost pro své členy;

h)  zastupovat své členy při jednání s odborovými orgány v záležitostech kolektivního vyjednávání a se státními orgány;

i)   řešit případné vnitřní rozpory mezi členy Spolku, pokud o to obě strany požádají;

j)   pomáhat vytvářet a zachovávat dobré obchodní, pracovní a osobní vztahy mezi členy Spolku, ostatními podnikateli v oboru a ostatními dotčenými subjekty včetně státní správy;

k)  pořádat semináře a přednášky z oboru DSK;

l)   vykonávat činnost autorizované osoby pro profesní kvalifikace v oboru DSK

m) vydávat a distribuovat publikace, brožury a letáky;

n)  vést členy Spolku soustavnou osvětovou činností ke zvyšování kvality návrhu a realizace DSK.

4. Nestanoví-li valná hromada jinak, může Spolek vykonávat vedle hlavní činnosti i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti ve prospěch jiných osob, je-li jeho účelem podpora hlavní činnosti Spolku nebo hospodářské využití majetku Spolku, a to zpravidla za úplatu ve výši nákladů vynaložených na takovou činnost.

 

Článek 4

Vznik a zánik členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné a není na překážku členství v jiných spolcích ani účasti v právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním Spolku. Na členství ve spolku není právní nárok. Každý člen musí splňovat podmínky čl. 1 odst. 3.

2. Druhy členství

a) Řádný člen - právnická či fyzická osoba, která byla přijata za člena. Řádný člen má povinnost platit členské příspěvky tak, jak jsou stanoveny a náleží mu právo účasti na valné hromadě s rozhodujícím hlasem.

b) Přidružený člen - právnická či fyzická osoba - zejména nezisková organizace, výzkumná instituce, či jiná osoba, která má zájem spolupracovat se Spolkem a je pro Spolek přínosem. Přidružený člen neplatí členské příspěvky a náleží mu právo účasti na valné hromadě s hlasem poradním.

c) Čestný člen - vynikající osobnost, která se mimořádně zasloužila o obor nebo o činnost Spolku. Čestný člen neplatí členské příspěvky a náleží mu právo účasti na valné hromadě s rozhodujícím hlasem.

3. Vznik členství

a) Řádným nebo přidruženým členem Spolku se může stát jakákoli osoba splňující podmínky stanov Spolku, která Spolku podá písemnou přihlášku, ve které se zaváže dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku. O přijetí této osoby za člena rozhoduje představenstvo.

aa) Řádným členem se stává žadatel po schválení přihlášky představenstvem a po zaplacení členského příspěvku. Pro žadatele, který podá přihlášku až ve druhém pololetí roku, může představenstvo členský příspěvek krátit pro rok vstupu do Spolku.

ab) Přidruženým členem se stává žadatel po schválení přihlášky představenstvem.

b) Čestným členem Spolku se se může stát jakákoli osoba splňující podmínky stanov Spolku, kterou na čestné členství navrhne valné hromadě představenstvo Spolku. Člen Spolku může navrhnout čestné členství představenstvu. O přijetí této osoby za člena rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva. Čestný člen se stává členem po schválení valnou hromadou a po podepsání prohlášení, ve kterém se zaváže dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku.

4. Představenstvo Spolku vede seznam členů Spolku a zapisuje do něj jméno a příjmení, popř. název, adresu bydliště, popř. sídlo a kontaktní údaje jednotlivých členů Spolku, zejména emailovou a doručovací adresu. Spolek nesmí bez souhlasu člena Spolku sdělit doručovací adresu člena Spolku jiným osobám.

5. Členství ve Spolku zaniká:

a) vystoupením člena, a to dnem doručení jeho písemného sdělení představenstvu Spolku;

b) vyloučením člena, pokud ani po písemné výzvě k úhradě nezaplatil roční členský příspěvek (článek 5 odst. 5. stanov); o vyloučení rozhoduje valná hromada;

c) vyloučením člena Spolku pro neplnění základních povinností daných stanovami, a to dnem rozhodnutí valné hromady;

d) dnem úmrtí člena Spolku, pokud byl fyzickou osobou;

e) zánikem či výmazem člena Spolku z veřejného seznamu, pokud byl právnickou osobou;

f) zánikem Spolku.

6. Zánikem členství ve Spolku nezanikají finanční závazky bývalého člena Spolku vůči Spolku, pokud mu takové závazky vznikly v době jeho členství.

7. Každý člen Spolku, který je právnickou osobou, je v orgánech Spolku zastupován statutárním orgánem nebo za něj jedná jím písemně pověřená osoba.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

1. Člen Spolku má právo a povinnost podílet se na dosažení cílů a činnostech Spolku v rozsahu stanoveném Stanovami.

2. Člen Spolku má právo předkládat vlastní návrhy aktivit, vhodných k činnosti Spolku.

3. Člen Spolku má právo účastnit se jednání valné hromady členů a hlasovat na něm.

4. Člen Spolku má právo volit a být volen do orgánů Spolku.

5. Člen Spolku je povinen platit členské příspěvky ve stanovených termínech, pokud byly stanoveny v souladu s těmito Stanovami.

6. Člen Spolku je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli Spolku, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst Spolku.

7. Člen Spolku je povinen dodržovat vnitřní předpisy Spolku, které byly přijaty v souladu s těmito Stanovami.

 

Článek 6

Orgány Spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) valná hromada;

b) představenstvo;

c) dozorčí rada.

2. Volenými orgány Spolku na dobu 2 let jsou představenstvo a dozorčí rada. Veškerá členství v orgánech Spolku jsou čestná. Spolek hradí pouze náklady spojené s výkonem členství v orgánech Spolku a náhrady ve výši určené představenstvem.

3. Ustanovení dle článku 6 bodu 2. se nevztahuje na funkci místopředsedy, který může provádět svoji činnost za úplatu. Výše odměny bude stanovena a schválena představenstvem Spolku.

 

Článek 7

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Řádné jednání Valné hromady je svoláváno představenstvem nejméně jednou v kalendářním roce; na tomto jednání musí být představenstvem přednesena zpráva o činnosti Spolku, výsledky hospodaření Spolku a stav členské základny Spolku. Pozvánka na jednání valné hromady musí být písemná, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo konání a musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem, faxem nebo jinými telekomunikačními prostředky na kontaktní údaj členem včas sdělený) všem členům Spolku nejméně 20 dnů přede dnem konání valné hromady. Valná hromada se může při nedodržení lhůty k přípravě konat pouze tehdy, jestliže se všichni členové Spolku dostaví na valnou hromadu a dohodnou se na tom, aby se přes nedodržení lhůty k přípravě konala ihned. Požádají-li o svolání valné hromady alespoň dvě třetiny všech členů Spolku, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu způsobem uvedeným v bodě 1) nejpozději do 30 dnů ode dne od doručení takového podnětu k svolání valné hromady.

2. Valná hromada je schopná usnášet se, je-li přítomno, ať osobně nebo v zastoupení prostřednictvím zástupce, alespoň 30% členů Spolku. Každý člen Spolku má na valně hromadě jeden hlas. Člen Spolku, který je v prodlení se zaplacením členského příspěvku nemůže vykonávat hlasovací právo na valné hromadě. Hlasuje se aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.

3. Před dnem jednání valné hromady může nejméně třetina všech členů Spolku požadovat písemně zařazení dalšího bodu programu na program nejbližšího jednání valné hromady; představenstvo je povinno tuto otázku na program zařadit.

4. Na jednání valné hromady může kterýkoli člen Spolku navrhnout, aby byl zařazen do programu další konkrétní bod k projednání. Program jednání uvedený v pozvánce může být takto doplněn, jen souhlasí-li s tím většina počítaná ze členů Spolku přítomných na valné hromadě.

5. Jednání valné hromady zahajuje a vede předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují alespoň dva členové představenstva, kteří byli jednání přítomni, a není-li jich, jiní členové Spolku přítomní na valné hromadě. Zápis je na žádost zasílán všem členům Spolku.

6. Do působnosti valné hromady patří:

a) schvalovat základní cíle činnosti Spolku;

b) schvalovat věci zásadního významu předložené představenstvem;

c) schvalovat zprávy o činnosti Spolku;

d) schvalovat rozpočet Spolku;

e) projednávat a schvalovat závěrečnou zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky;

f) schvalovat výši ročních členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti;

g) schvalovat Čestné členství;

h) rozhodovat o vyloučení členů Spolku dle článku 4. odst. 5, písm. b) a c) stanov;

i) volit a odvolávat členy představenstva a členy dozorčí rady;

j) schvalovat změny a doplnění stanov;

k) rozhodovat o zrušení Spolku;

l) rozhodovat o dalších věcech, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.

7. Usnesení valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina členů Spolku přítomných na valné hromadě. V případech uvedených v článku 7 odst. 6 písm. j) a k) stanov je usnesení valné hromady přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů Spolku oprávněných hlasovat na valné hromadě.

8. Spolek připouští hlasování o věcech, které spadají do působnosti valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Záznam o hlasování musí pořídit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součásti je dokumentace o hlasování jednotlivých členů Spolku. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady Spolku. O tom, zda bude použito hlasování per rollam, rozhoduje představenstvo Spolku.

Svolavatelem hlasování per rollam je představenstvo Spolku.

Svolavatel zašle návrh rozhodnutí  na dodejku na doručovací poštovní adresu nebo na jeho elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů Spolku, a to každému členu Spolku s tím, že vyjádření člena Spolku k navrhovanému rozhodnutí musí být vráceno Svolavateli nejpozději 15. den po doručení návrhu členu Spolku, přičemž postačí v případě elektronického hlasování odpověď v běžných případech prostou elektronickou cestou - emailem. Pokud člen nepotvrdí Svolavateli přijetí jeho elektronické zprávy, má se za to, že členu Spolku byla zpráva  elektronicky doručena 3 den po odeslání Svolavatelem. K návrhu rozhodnutí musí být připojeny podklady potřebné k jeho posouzení.

Svolavatel v případě, že bude hlasováno o změně stanov Spolku nebo o zrušení Spolku s likvidací, upozorní na takovou skutečnost člena s tím, že člen musí ve vyjádření (odpovědi) uvést i obsah návrhu rozhodnutí, jehož se vyjádření týká; podpis člena na vyjádření musí být úředně ověřen. V takovém případě je hlasování elektronickou cestou nepřípustné.

Nedoručí-li člen do 15 dnů Svolavateli souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Při hlasování způsobem per rollam se většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů Spolku.

9. K výkonu kterékoli pravomoci může valná hromada zmocnit představenstvo, ledaže se jedná o případy uvedené v článku 7 odst. 6. písm. i) až k) stanov. Toto pověření může kdykoli odvolat.

 

Článek 8

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku, jenž řídí jeho činnost a zastupuje Spolek navenek. Při výkonu své činnosti postupuje představenstvo v souladu s cíli stanovenými stanovami nebo rozhodnutím valné hromady. V otázkách zásadního významu, o kterých bylo rozhodnuto valnou hromadou, postupuje představenstvo v souladu s tímto rozhodnutím. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán.

2. Představenstvo má 7 členů volených valnou hromadou. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně. Členem představenstva může být jen řádný člen Spolku.

3. Člen představenstva vykonává svou funkci až do doby zvolení nového člena představenstva, ledaže jeho funkce zanikla jeho odstoupením nebo odvoláním z funkce nebo jeho zánikem členství ve Spolku.

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je povinen tuto skutečnost písemně oznámit předsedovi představenstva; výkon funkce pak končí dnem doručení oznámení.

5. Členství v představenstvu zaniká zánikem členství ve Spolku.

6. Jednání představenstva svolává předseda nebo alespoň dva jeho členové. Program jednání určuje svolavatel; na žádost kteréhokoli člena představenstva projedná představenstvo určitou otázku. Pozvánka na jednání musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem, faxem popřípadě jinými telekomunikačními prostředky na kontaktní údaj členem představenstva včas sdělený) všem členům představenstva nejméně 7 dní přede dnem jednání, jinak nemůže být přijato platné usnesení představenstva, ledaže se všichni jeho členové dohodnou, že usnesení o projednávané věci může být přijato i bez doručení pozvánky k jednání. Představenstvo je schopné se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 4 jeho členové. Usnesení představenstva jsou přijímána prostou většinou všech přítomných členů. Z jednání představenstva se pořizuje stručný zápis, který je rozesílán všem členům představenstva a dozorčí rady.

7. Do působnosti představenstva náleží:

a) vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých valnou hromadou;

b) zajišťovat materiální, finanční a personální zdroje pro činnost Spolku a dosahovat jejich cílů;

c) zajišťovat hospodaření Spolku dle přijatého rozpočtu;

d) rozhodovat o přijetí za člena podle článku 4 stanov;

e) rozhodovat o výši členského příspěvku v roce vstupu člena dle článku 4, odst. 3 stanov;

f) z členů představenstva volit a odvolávat předsedu a místopředsedu;

g) rozhodovat ve věcech pracovněprávních vztahů;

h) rozhodovat v ostatních věcech uvedených ve stanovách;

i) rozhodovat o podobě organizační struktury Spolku, pokud tato není v rozporu se Stanovami;

j) rozhodovat v ostatních věcech k zajištění plnění cílů Spolku, pokud rozhodování o nich nepřísluší jinému orgánu Spolku.

8. K výkonu kterékoli své pravomoci, s výjimkou případu uvedeného v článku 8 odst. 7. písm. f) Stanov, může představenstvo písemně zmocnit předsedu nebo jiného člena představenstva. Zmocnění může být kdykoli odvoláno bez uvedení důvodu.

9. Připouští se hlasování formou per rollam. Pravidla pro hlasování představenstva per rollam jsou shodná jako pravidla pro hlasování per rollam pro valnou hromadu s přihlédnutím k pravomocím představenstva dle stanov Spolku.

10. K zajištění administrativních činností Spolku a organizace vnitřních záležitostí a provádění cílů Spolku může představenstvo přijmout vnitřní předpisy. Vnitřní předpisy nesmí být v rozporu se stanovami a právním řádem České republiky.

 

Článek 9

Předseda a místopředseda představenstva

1. Představenstvo ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Spolek zastupují a právně za něj jednají předseda a místopředseda; jednají společně. Za Spolek se podepisují tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis a údaj o funkci. Samostatně jsou zmocnění jednat pouze v případech:

a) při styku s orgány státní správy;

b) vyplývá-li to ze závěrečného usnesení valné hromady;

c) pokud je k tomu představenstvo písemně zmocní.

2. Při výkonu svých funkcí jsou předseda a místopředseda povinni řídit se pokyny přijatými představenstvem a valnou hromadou. O všech úkonech, právních jednáních a své činnosti, které mají vliv na činnost Spolku nebo jej zavazují vůči jiným, jsou povinni bez odkladu informovat představenstvo.

3. Funkce předsedy a místopředsedy zanikají:

a) odvoláním představenstvem Spolku;

b) zánikem jejich členství ve Spolku;

c) odstoupením z funkce; odstoupení musí být písemné a doručené alespoň dvěma členům představenstva.

 

Článek 10

Finanční hospodaření Spolku

1. Spolek hospodaří celým svým majetkem. Za závazky odpovídá Spolek celým svým majetkem. Členové Spolku neručí za závazky Spolku.

2. Finanční hospodaření se řídí rozpočtem přijatým usnesením valné hromady na příslušný kalendářní rok.

3. Příjmy Spolku tvoří zejména:

a) členské příspěvky, tak jak byly stanoveny;

b) dary;

c) granty, dotace, subvence z veřejných i soukromých zdrojů;

d) příjmy z činností Spolku (zejména ze školení, seminářů, výkonu autorizované osoby pro profesní kvalifikace, vydávání průkazů v oboru DSK, vydávání informačních bulletinů nebo časopisů);

e) výnosy z majetku Spolku.

4. Pokud Spolek obdrží účelové dotace, je nakládání s těmito prostředky možné jen v rámci vázaného účelu.

5. Účetním obdobím je kalendářní rok.

 

Článek 11

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada kontroluje plnění usnesení přijatého valnou hromadou, činnost představenstva a hospodaření s finančními a jinými majetkovými hodnotami.

2. Dozorčí rada je pětičlenná a je volena valnou hromadou. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním. Pro výkon funkce je členům dozorčí rady umožněn v kanceláři Spolku přístup k příslušným dokladům a listinám Spolku.

3. Členové dozorčí rady jsou nezávislými osobami a nemohou být současně členy představenstva Spolku. Členem dozorčí rady nemůže být zaměstnanec kanceláře Spolku.

 

Článek 12

Kancelář Spolku

1. Kancelář Spolku zajišťuje administrativu a účetně finanční servis pro Spolek.

2. Kancelář Spolku řídí předseda představenstva.

3. Pracovníci kanceláře Spolku jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích Spolku, které je třeba považovat za důvěrné.

4. Činnost kanceláře Spolku se řídí organizačním řádem schváleným představenstvem Spolku.

 

Článek 13

Zrušení a zánik Spolku

1. Spolek se zrušuje:

   a) dobrovolně na základě usnesení valné hromady o zrušení Spolku;

   b) rozhodnutím orgánu státní moci z důvodu uvedených v zákoně.

2. Pro zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění (tedy souhrn majetku a dluhů) nabývá právní nástupce. Likvidátora jmenuje valná hromada nebo ten kdo zrušil spolek s likvidací.

3. Pokud valná hromada rozhodne, že likvidační zůstatek rozdělen mezi členy Spolku, musí na každého člena připadnout stejný podíl; právo na podíl na likvidačním zůstatku nemá ten člen Spolku, který byl ke dni rozhodování o likvidačním zůstatku v prodlení se splněním majetkových závazků vůči Spolku. 

 

Článek 14

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy Spolku těmito stanovami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 

V Praze dne 2.3.2017

 

Jméno a podpis:

 

Ing. Svatopluk Vlasák

předseda zvoleného představenstva

 

Ing. Petr Veverka

místopředseda zvoleného představenstva

Tento text stanov byl schválen valnou hromadou konanou dne 23. února 2017 v Praze.